Müügitingimused

  1. Tingimuste kohaldatavus

  1.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad kõigi Viispluss Hooldus OÜ tarnete, pakkumiste ja müügi suhtes, kui kirjalikult pole teisiti kokku lepitud.

  1.2 Klient nõustub ostu sooritades või lepingut sõlmides käesolevate tingimustega.

  2. Pakkumised ja lepingu sõlmimine

  2.1 Pakkumised ei ole siduvad. Tellimuse kirjalikul kinnitamisega loetakse leping sõlmituks.

  2.2 Kõik tellimuse muudatused sõlmitakse osapoolte vahel kirjalikult.

  3. Tehniline dokumentatsioon ja andmed

  3.1 Tehniline dokumentatsioon ja tegevuskulude, arvutuste, jooniste jms kohta esitatud teave on siduv ainult siis, kui see on sõnaselgelt kirjalikult märgitud. Viispluss Hooldus OÜ jätab endale kõigi esitatud dokumentide ainuõiguse ja autoriõigused. Selliseid dokumente ei esitata kolmandatele isikutele ilma Viispluss Hooldus OÜ poolse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Dokumendid tuleb nõudmisel viivitamata tagastada.

  4. Hind

  4.1 Kõigile kokkulepitud hindadele lisandub käibemaks.

  4.2 Pakkimis-, transpordi-, või muud lisakulud arvestatakse eraldi.

  5. Maksetingimused

  5.1 Maksed tehakse pangaülekannetega vastavalt kokkulepitud maksetingimustele. Makse loetakse teostatuks pärast seda, kui Viispluss Hooldus OÜ pangakontole on vastav summa laekunud.

  5.2 Maksetähtaja ületamisel on Viispluss Hooldus OÜ-l õigus nõuda võlgnevuse pealt viivist 0,1% päevas.

  6. Omandiõiguse säilimine

  6.1 Viispluss Hooldus OÜ säilitab tarnitud kauba üle omandiõiguse kuni kõik ostajaga sõlmitud lepingu rahalised kohustused on täidetud.

  7. Tarnetingimused

  7.1 Tarnetingimused lepitakse kirjalikult kokku ostu-müügitehingu sõlmimisel.

  8. Paigaldus, hooldus, garantii

  8.1 Viispluss Hooldus OÜ poolt müüdavad seadmeid paigaldavad, hooldavad ja teostavad vajadusel garantiiremonti Viispluss Hooldus OÜ hooldusspetsialistid.

  8.2 Viispluss Hooldus OÜ hooldusspetsialistid on saanud Podemcrane AD tehases asjakohase väljaõppe paigaldamaks, hooldamaks ja remontimaks Podemcrane AD toodetud erinevaid tõsteseadmeid.

  9. Garantii

  9.1 Garantiiaeg on 24 (kakskümmend neli) kuud pärast kauba üleandmist ostjale.

  9.2 Varuosade garantiiaeg on 12 (kaksteist) kuud alates riski üleandmise kuupäevast tarnimisel.

  9.3 Kui lepingus on kirjalikult kokkulepitud pikem garantiiaeg kohaldub lepingus kokkulepitu.

  9.4 Viispluss Hooldus OÜ kannab garantiiaja jooksul kõik lisatarnete või asendustarnetega seotud kulud.

  9.5 Kõik asendatud osad muutuvad Viispluss Hooldus OÜ omandiks ja tagastatakse tarnijale kontrollimiseks.

  9.6 Kui tootja tehniline osakond tuvastab, et osadel ei ole puudusi või et garantiinõude kinnitamiseks pole põhjust, annab Viispluss Hooldus OÜ esindaja sellest Ostjale teada. Asendamiseks saadetud osade eest esitatakse Ostjale arve vastavalt hinnakirjale.

  9.7 Asendatud või parandatud osade garantiiaeg on 12 kuud alates remondi või asendamise kuupäevast.

  9.8 Garantii alla ei kuulu:

  • osad, mis on materjalide omaduste või kasutuse tõttu looduslikult kulunud;

  • kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest/hooletust käsitsemisest või ladustamisest;

  • kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kokku monteerimisest või tekkinud ülekoormuse tõttu;

  • juhistele mittevastava kasutamise ja hooldamise kohaldamise tõttu tekkinud kahjustused;

  • kahjustused, mis on tekkinud seadmele mitte ettenähtud keskkonna tingimuste tõttu;

  • kahjustused, mis on tekkinud ilma tarnija nõusolekuta remontimise, ümberehituse või -kohandamise tõttu;

  • varuosade kasutamisel teistelt tarnijatelt.

  9.9 Kett-telferite loomuliku kulumise ja kiirendatud kulumisega osad on: ketijuht, tõstekett, kummipuhvrid, hõõrde- ja pidurikettad, sõidurattad, rattaäärikud, juhtpult.

  9.10 Tross-telferite loomuliku kulumise ja kiirendatud kulumisega osad on: trossi juhik, tross, kummipuhvrid, trossitrummel, konksuplokk, hõõrde- ja pidurikettad, sõidurattad, rattaäärikud, juhtpult.

  10. Lepingu lõpetamine

  10.1 Leping loetakse lõppenuks kui osapooled on oma kohustused täitnud.

  10.2 Ostjal on õigus leping kirjaliku teatisega lõpetada, kui: Viispluss Hooldus OÜ pole suutnud lepingut õigeaegselt täita.

  11. Vastutuse piiramine

  11.1 Viispluss Hooldus OÜ vastutus piirdub ostja tekitatud tegelike otseste kahjude väärtusega või hinnaga, mille ostja maksis Viispluss Hooldus OÜ-le tarne eest. Mitte mingil juhul ei vastuta Viispluss Hooldus OÜ kahjude eest, mis kaasnevad tarne hilinemise või ära jäämisega.

  12. Lepinguliste õiguste üleandmine

  12.1 Ostjal ei ole õigust lepingulisi õigusi kolmandatele isikutele üle anda ilma Viispluss Hooldus OÜ kirjaliku nõusolekuta.

  13. Vaidluste lahendamine

  13.1 Kõik tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised mõistliku aja jooksul lahendust ei anna pöördutakse EV Kohtusse.

  VÕTA ÜHENDUST

  Kirjuta meile